Principis

Els conceptes que adoptem com a propis a l'hora de defensar, fer, actuar o comunicar-nos.


Els estatuts han de redactar-se amb observació dels principis que fem nostres i han de delimitar clarament els límits dintre dels quals els desenvolupem.

Fem nostres els següents principis que han d'inspirar els estatuts i el reglament intern.
 • Legalitat: els estatuts i el reglament han de adequar-se a les lleis en vigor.
 • Llibertat: l'associació ha de tenir la capacitat d'escollir lliurement la seva orientació i la seva activitat, sense sotmetre's a cap criteri diferent del seu propi i dintre del límit de la legalitat vigent.
 • Democràcia: la titularitat de la sobirania resideix en la totalitat de les persones que formen part de les assemblees que han de poder decidir i formar criteri de la manera més directa possible.
 • Justícia: qualsevol acció o decisió ha de elaborar-se amb equitat, sense clientelismes ni arbitrarietats, és un principi moral que ha d'impregnar totes les regulacions i normes de la nostra associació.
 • Igualtat de totes les persones en el tracte de l'associació
 • Subsidiarietat: les decisions s'han de prendre des de l'àmbit de decisió més reduït i proper a l'objecte a decidir.
 • Eficiència: és cercar l'eficàcia, aconseguir un objectiu, aprovar una acció, definir un criteri, amb el mínim de recursos i graons de decisió possibles. Als estatuts, per aconseguir aquesta eficiència és bàsic desenvolupar el màxim possible la subsidiarietat, la descentralització, de les decisions.
 • Retiment de comptes: deure de fer públic els costos i despeses de qualsevol activitat o gestió decidida i efectuada per l'associació. També dels ingressos i la gestió patrimonial.
 • Transparència: deure d'informar públicament i sense sol·licitud prèvia de qualsevol activitat o decisió acordada per qualsevol òrgan de l'associació.
 • Solidaritat: per intentar compensar, dintre de le nostres capacitats, les injustícies socials sense caure en la caritat. Com a pertanyents al mateix col·lectiu, hem de procurar desenvolupar mecanismes d'ajuda mútua entre els veïns i veïnes de Can Llong.
 • Mediació: com a mètode de gestió de conflictes, per evitar l'obertura de processos judicials o reduir o posar fi als ja iniciats. Facilitar la comunicació entre les persones.
 • Bon govern: l'actuació dels associats i dels càrrecs directius han d'acollir el conjunt de principis, valors, normes i bones pràctiques incorporades als estatuts amb l'objectiu de que l'associació funcioni amb la màxima transparència, ètica i les activitats que desenvolupin siguin de qualitat, eficients, i útils per les veïnes i veïns.